StudyFlow

Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden StudyFlow, 07-04-2011

StudyFlow.nl is een webplatform waarop eindexamenleerlingen eindexamens kunnen oefenen. Daarnaast is er de mogelijkheid om, tegen betaling, van aanvullende diensten gebruik te maken. Zo kunnen eindexamenleerlingen tevens een analyse laten doen van hun examen-antwoorden en uitslagen om zo een inschatting te maken van hun sterke en zwakke punten op het eindexamen. Aanbieder van StudyFlow.nl is StudyFlow B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51712695 (hierna te noemen: “StudyFlow”). Aan het gebruik van het Platform en de informatie en de diensten die daarop worden aangeboden zijn te allen tijde voorwaarden verbonden. Lees de onderstaande gebruiksvoorwaarden dan ook aandachtig door.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen StudyFlow en de natuurlijke persoon (hierna te noemen: “de Gebruiker”) die zich registreert op examen.studyflow.nl (hierna te noemen:”de Website”).
1.2 Eventuele door Gebruiker aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de overeenkomst.

Artikel 2. Registratie op de Website
2.1 Gebruiker gaat de overeenkomst met StudyFlow aan door zich te registreren via het registratieformulier op de Website waarbij Gebruiker akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden.
2.2. Gebruiker staat in voor de juistheid van de door hem bij registratie opgegeven gegevens. Gebruiker zal StudyFlow zo spoedig mogelijk informeren (bij voorkeur middels zijn account) over wijzigingen in gegevens welke voor StudyFlow relevant kunnen zijn.
2.3 Het is Gebruiker niet toegestaan een pseudoniem te kiezen en/of de suggestie te wekken een bestaand ander natuurlijk persoon te zijn. 2.4 StudyFlow heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, Gebruiker(s) te weigeren.
2.5 Gebruiker dient zijn inloggegevens (zijn e-mailadres in combinatie met een zelfgekozen wachtwoord) strikt geheim te houden. StudyFlow is niet verantwoordelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag ervan uitgaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Gebruiker is. Alles wat onder het account van Gebruiker gebeurt, gebeurt onder verantwoordelijkheid en risico van Gebruiker.
2.6 Gebruiker dient StudyFlow op de hoogte te stellen indien Gebruiker vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen. StudyFlow zal in dergelijke gevallen doeltreffende maatregelen nemen.
2.7 Gebruiker krijgt door in te loggen op de Website met de inloggegevens toegang tot zijn persoonlijke pagina's waar hij wijzigingen kan doorvoeren in zijn profiel, vakkenpakket en zijn privacy-instellingen. Het privacy-beleid van StudyFlow is via de Website door Gebruiker te raadplegen. Dit profiel is niet zichtbaar voor andere Gebruikers.
2.8 Indien Gebruiker bij registratie op de Website daartoe toestemming geeft, is het StudyFlow toegestaan de examenuitslagen van Gebruiker in combinatie met zijn naam mee te nemen in een rankinglijst met examenuitslagen welke te raadplegen is door Gebruikers van de Website. Indien Gebruiker dit niet meer wenst, is het mogelijk dit aan te geven via zijn persoonlijke pagina's.
2.9 Indien Gebruiker minderjarig is verklaart Gebruiker toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordigers hebben de overeenkomst met StudyFlow aan te gaan.

Artikel 3. Gebruik Website
3.1 Na registratie geeft StudyFlow Gebruiker de mogelijkheid op de Website eindexamens te oefenen.
3.2 Voor bepaalde functionaliteiten van de website is een vergoeding vereist. De vergoeding wordt op de Website aan Gebruiker kenbaar gemaakt. Deze vergoeding kan met behulp van verschillende betaalmethoden vooraf worden voldaan. Ook deze betaalmethoden worden via de Website duidelijk aan Gebruiker kenbaar gemaakt.
3.3 Alle prijzen vermeld op de Website en in de communicatie van StudyFlow zijn weergegeven inclusief 19% BTW.
3.4 Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke type- en rekenfouten. Voor de gevolgen van dergelijke type- en rekenfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 3.5 Bij een niet tijdige betaling of wanneer betaling onmogelijk blijkt te zijn is Gebruiker, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
3.6 In het vorige geval heeft StudyFlow voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten.
3.7 StudyFlow geeft geen enkele garantie dat door gebruik te maken van Website en de daarop aangeboden functionaliteiten Gebruiker zijn examens met goed gevolg zal afronden.

Artikel 4. Herroepingsrecht
4.1 Aangezien de aanvullende functionaliteit direct kan worden gebruikt, en de dienst derhalve met uitdrukkelijke instemming van de Gebruiker wordt geleverd voordat de herroepingstermijn is verstreken, is het herroepingsrecht uit de Wet Koop op Afstand uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5. Onderhoud en storingen
5.1 StudyFlow heeft het recht om de Website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website, de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. StudyFlow zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Gebruiker indien mogelijk tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. StudyFlow is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met een zodanige buitengebruikstelling.
5.2 StudyFlow heeft het recht de Website en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal StudyFlow proberen Gebruiker daarvan op de hoogte te stellen. StudyFlow is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Website.
5.3 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat StudyFlow door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijs niet van StudyFlow kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze overeenkomst worden opgeschort, dan wel deze overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding door StudyFlow.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 StudyFlow noch haar hulppersonen zijn aansprakelijk voor enige indirecte schade die Gebruiker of anderen lijden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
6.2 De aansprakelijkheid van StudyFlow voor directe schade is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot 50 euro (exclusief BTW).
6.3 Gebruiker vrijwaart StudyFlow voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de overeenkomst.
6.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van StudyFlow.
6.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk binnen één jaar, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij StudyFlow meldt.
6.6. StudyFlow is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden welke door middel van op de Website geplaatste links te bereiken zijn.

Artikel 7. Duur, opschorting en beëindiging
7.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Gebruiker kan deze overeenkomst op ieder moment beëindigen door zijn account te verwijderen zonder inachtneming van een opzegtermijn.
7.2 Na verwijdering van het account door Gebruiker is het besloten gedeelte van de Website niet meer voor Gebruiker toegankelijk.
7.3 StudyFlow is gerechtigd om haar verplichtingen jegens Gebruiker op te schorten dan wel deze overeenkomst te beëindigen als het vermoeden bestaat dat Gebruiker in strijd handelt met de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende gedragsregels, op welke wijze dan ook, of indien dit naar het oordeel van StudyFlow noodzakelijk is, zonder dat StudyFlow tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 8. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
8.1 StudyFlow heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. StudyFlow zal de gewijzigde of aangevulde voorwaarden op de juiste wijze ter beschikking stellen aan Gebruiker. De wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na publicatie daarvan op de Website. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.
8.2 Indien Gebruiker een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wenst te accepteren, dient Gebruiker de overeenkomst binnen 30 dagen op de in 7.1 genoemde wijze te beëindigen. Indien Gebruiker de Website na deze periode gebruikt, geeft Gebruiker aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.
8.3 StudyFlow is gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die StudyFlow en/of de Website van haar overneemt.

Artikel 9. Slotbepalingen
9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor de plaats waar StudyFlow gevestigd is. 9.3 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.
Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
9.4 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
9.5 Indien Gebruiker schriftelijk contact opneemt met StudyFlow geldt de door StudyFlow ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Gebruiker aan kan tonen dat deze versie niet authentiek is.


StudyFlow B.V.

Weteringschans 165
1017 XD Amsterdam
Nederland

Overig

twitter @studyflow
tel 085-4010322
van 10:00 tot 18:00 uur

Online eindexamens oefenen en resultaten analyseren.Begin met OefenenSnelle 60-seconden registratie